Privacyverklaring

Privacy Statement IGM B.V.


Gebruik van persoonsgegevens

Dit is het Privacy Statement van IGM B.V., gevestigd aan De Ooyen 7 a te (4191 PB) Geldermalsen. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, verwerkt IGM persoonsgegevens. IGM is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Waarom heeft IGM een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw persoonsgegevens mag inzien, hoe wij uw persoonsgegevens bewaren, aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!


Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken.


Van wie verwerkt IGM persoonsgegevens?

Van alle natuurlijke personen met wie wij contact hebben, of die onze website www.igm.nl bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer persoonsgegevens van sollicitanten, contactpersonen van (potentiële) franchisenemers, leveranciers en/of business partners van IGM. 

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke (wettelijke) grondslag verwerkt IGM uw persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen waarop wij mogelijk uw persoonsgegevens verwerken zijn:

1.       de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
2.       de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van IGM, waarbij uw belang niet prevaleert;
3.       de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
4.       uw toestemming.


Uitvoering overeenkomst
Verwerking van uw persoonsgegevens door IGM is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en IGM gesloten overeenkomst. Wij verwerken ter uitvoering van de betreffende overeenkomst met u, uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          voor afhandeling van mogelijke betalingen;
-          om indien nodig contact met u op te nemen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst;
-          om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.


Wettelijke verplichting
Indien uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst facturen door IGM aan u dan wel door u aan IGM worden verzonden, dienen wij – ongeacht het feit of de overeenkomst voortduurt of reeds is beëindigd – de op de facturen mogelijk aanwezige persoonsgegevens te verwerken ter naleving van de relevante fiscale wetgeving.


Gerechtvaardigd belang
Op het moment dat de overeenkomst tussen IGM en haar leverancier(s) en/of andere business partner door voltooiing van de overeenkomst of om enige andere reden is beëindigd, zal IGM uw persoonsgegevens blijven bewaren voor de duur van de in het hierna volgende schema opgenomen bewaartermijnen. De (rechts)grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dan niet langer “ter uitvoering van een overeenkomst”, maar wordt in dat geval gewijzigd in de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang”. Het doel waarmee IGM de persoonsgegevens na het einde van de overeenkomst bewaart, is: voor het eventueel instellen van dan wel verweer voeren tegen een rechtsvordering voortvloeiende uit de (uitvoering van de) beëindigde overeenkomst.


Toestemming
IGM is in bepaalde gevallen pas gerechtigd uw persoonsgegevens te verwerken na daartoe van u verkregen toestemming. Met name indien u bij IGM solliciteert op een op dat moment uitstaande vacature of een open sollicitatie aan IGM verstuurt, zal IGM u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van de door u bij de sollicitatie aan IGM verstrekte persoonsgegevens heeft als doelen om contact met u op te nemen, contact met u te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert.

Op onze website www.igm.nl bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of om een vraag te stellen middels het invullen van een contactformulier. Als u zich via onze website inschrijft voor de nieuwsbrief en/of het contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van “toestemming”. Deze verwerkingen hebben dan als doel om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen en om contact met u op te kunnen nemen teneinde de door u in het contactformulier gestelde vraag te kunnen beantwoorden.

U heeft te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken. IGM mag dan geen persoonsgegevens meer van u verwerken. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

U weet nu met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke wettelijke grondslag wij dit mogen doen. Maar u weet nog niet welke persoonsgegevens wij daarvoor verwerken. Concreet verwerkt IGM de volgende persoonsgegevens van u:

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de grondslag “uitvoering van de overeenkomst”, verwerkt IGM bij een overeenkomst met een onderneming de navolgende persoonsgegevens van de contactpersoon:
1.       voor- en achternaam;
2.       functie;
3.       telefoonnummer;
4.       e-mailadres;
5.       en mogelijk overige persoonsgegevens die u actief aan IGM verstrekt.

Als de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens na beëindiging van de overeenkomst wijzigt in “gerechtvaardigd belang”, blijft IGM dezelfde persoonsgegevens van u verwerken.
Als IGM een overeenkomst sluit met een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf, zal IGM ook de adresgegevens van de betreffende contractspartij verwerken.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op de grondslag “toestemming” kan IGM – zoals blijkt uit het voorgaande – voor meerdere doeleinden uw persoonsgegevens verwerken. IGM verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden:


Sollicitatie
1.       voor- en achternaam;
2.       adres
3.       postcode en woonplaats;
4.       geboortedatum;
5.       telefoonnummer;
6.       geslacht;
7.       e-mailadres;
8.       en mogelijk overige persoonsgegevens die u actief aan IGM verstrekt.


Nieuwsbrief
Voor het toesturen van een nieuwsbrief verwerken wij slechts uw e-mailadres.


Contactformulier
1.       naam
2.       e-mailadres


Hoe verkrijgt IGM persoonsgegevens?

Veelal ontvangt IGM uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u IGM benadert voor het sluiten van een overeenkomst of als u het kantoor of de website van IGM bezoekt, u het contactformulier op de website invult of bij IGM solliciteert. Daarnaast kan IGM uw persoonsgegevens op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van uw werkgever of via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.


Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven.
Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens mogen aan één van onze zustervennootschappen, zoals Baderie, InstalCenter, Bad in Beeld, Installatievakwinkel.nl en/of Badkamerwinkel.nl, op het moment dat ons blijkt dat de door u in het contactformulier gestelde vraag het beste kan worden beantwoord door één van onze partners.

Op onze website kunnen sociale media buttons zijn/worden opgenomen. Bij gebruik door u van deze sociale media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben op deze verwerking van uw persoonsgegevens geen enkele invloed.


Doorgeven van uw persoonsgegevens naar laden buiten de Europese Unie

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring heeft getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.


Website en cookies

Op onze website www.igm.nl maken wij gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn geschakeld kunnen cookies worden geplaatst.


IP-adres

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet gebruikt met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Wij houden IP-adressen bij om u te behoeden van internetfraude.


Bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.


Cookies

Zoals al opgemerkt, maken wij op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij zijn gerechtigd cookies op uw apparaat op te slaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies vragen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website om toestemming.

Op onze website vindt u via de link www.igm.nl/privacy altijd de meest recente cookieverklaring. Uit deze cookieverklaring kunt u afleiden van welke cookies IGM gebruik maakt en de bij elke afzonderlijke cookie behorende vervaltermijn.


Google Analytics
Zoals u uit de cookieverklaring kunt afleiden, maakt IGM ook gebruik van Google Analytics. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, wordt er door Google Analytics een cookies op uw apparaat geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Nu Google buiten de Europees Economische Ruimte is gevestigd, hebben wij wel met Google de vereiste standaardcontractbepalingen afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie ten behoeve van de Analytics-dienst te gebruiken voor andere diensten van Google.


Instellen klikgedrag
Als u niet wilt dat wij uw klikgedrag gebruiken om algemene bezoekgegevens te verzamelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Beveiliging

Zoals aan het begin van dit Privacy Statement al opgemerkt, vinden wij een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij nemen mede daarom beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
a. toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
b. toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
c. wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Uiteraard worden alle persoonsgegevens die aan IGM worden verstrekt, bovendien te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Iedere medewerker van IGM is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door IGM zin ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op de systemen van IGM zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw persoonsgegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Als u desondanks de indruk krijgt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan alstublieft contact op met recruitment@igm.nl.


Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Categorie persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Overeenkomst

 

Personalia

Ter uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichting

gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging daarvan gedurende zeven jaar

e-mailadres

Telefoonnummer

Functie

Contactformulier

 

achternaam

toestemming

 

twee maanden na het volledig beantwoorden/ afwikkelen van de vraag

e-mailadres

Nieuwsbrief

 

e-mailadres

toestemming

tot twee maanden na uitschrijving voor de nieuwsbrief

Sollicitatie

 

NAW-gegevens

toestemming

Tot zes weken na afronding van de sollicitatieprocedure welke termijn mogelijk – na uitdrukkelijk verkregen toestemming – verlengd kan worden met de duur van één jaar.

Geboortedatum

Telefoonnummer

e-mailadres


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wat zijn uw rechten?

Wanneer IGM persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.


1. Recht op informatie
IGM verstrekt u voor het verwerken van uw gegevens informatie betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen middels dit Privacy Statement.


2. Recht op inzage in uw gegevens
Indien u wenst in te welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verstrekken u vervolgens een overzicht van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.


3. Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.


4. Recht op verwijdering van de gegevens
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.


5. Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.


6. Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door IGM kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.


7. Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.  


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres [recruitment@igm.nl] of door een brief aan ons adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens

IGM B.V.
De Ooyen 7a
4191 PB Geldermalsen
Tel.: +31 (0) 418655105

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.